Gratis thuisbezorgd vanaf 100 euro

 

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    BuitenlampenTotaal.bel: BuitenlampenTotaal.be houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van uiteenlopende handelsproducten voor de consument in de winkel en webshops
2.    Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BuitenlampenTotaal.be in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst;
3.    Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen BuitenlampenTotaal.be en de afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
4.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en BuitenlampenTotaal.be gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
6.    Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.    Dag: kalenderdag;
8.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of BuitenlampenTotaal.be in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
10.    Order: iedere opdracht van afnemer aan BuitenlampenTotaal.be;
11.    Overmacht: elke van de wil van BuitenlampenTotaal.be onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van BuitenlampenTotaal.be kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door BuitenlampenTotaal.be of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgde transporten.

Artikel 2 - Identiteit van BuitenlampenTotaal.be

BuitenlampenTotaal.be
2018 Vestingstraat 44
Antwerpen BE

Bezoekadres lampentuin in Nederland:
BuitenlampenTotaal
Dorpsstraat 2a
4043KK Opheusden NL


 
Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verbandhoudende (rechts)handelingen van BuitenlampenTotaal.be en de afnemer.
2.    De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van de afnemer wordt door BuitenlampenTotaal.be uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 - Het aanbod

1.    Een aanbieding of (prijs)opgave bindt BuitenlampenTotaal.be niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.    Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover BuitenlampenTotaal.be een order schriftelijk aanvaart of door BuitenlampenTotaal.be uitvoering aan een order wordt gegeven.
3.    Alle opgaven door BuitenlampenTotaal.be van getallen, specificaties, afbeeldingen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. BuitenlampenTotaal.be kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordien. Afwijkingen kunnen geen reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.
4.    BuitenlampenTotaal.be behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door de afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
5.    BuitenlampenTotaal.be is niet gebonden aan orders welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie tengevolge van prijswijzigingen, druk -,  zet -, invoer- en/of programmeerfouten.
 

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door BuitenlampenTotaal.be zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 6 - De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BuitenlampenTotaal.be onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BuitenlampenTotaal.be passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 7 – Afleveringstermijnen

1.     Een door BuitenlampenTotaal.be opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor BuitenlampenTotaal.be geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van BuitenlampenTotaal.be, op de door die toeleveranciers aan BuitenlampenTotaal.be verstrekte gegevens.

2.     Indien BuitenlampenTotaal.be voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van BuitenlampenTotaal.be.

3.     De afnemer is verantwoordelijk voor de adressering van de bestelde goederen. Bij onjuiste adressering kan geen aanspraak worden gedaan bij BuitenlampenTotaal.be.

4.     De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient BuitenlampenTotaal.be derhalve in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. Mocht de afnemer niet akkoord willen gaan met het voorstel dan kan er gekozen worden voor ontbinding van de overeenkomst. Reeds betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen gecrediteerd worden.

5.     Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

6.     BuitenlampenTotaal.be heeft te allen tijde het recht om zonder meerkosten een overeenkomst in gedeelten af te leveren.

 

Artikel 8 – Levering en uitvoering

1.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt BuitenlampenTotaal.be de wijze van verzending aan de afnemer.

2.     BuitenlampenTotaal.be zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

3.     De afnemer draagt het risico van het product van het ogenblik af waarop deze op het opgegeven adres ter ontvangst wordt aangeboden.

4.     Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan BuitenlampenTotaal.be kenbaar heeft gemaakt.

5.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de BuitenlampenTotaal.be het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij BuitenlampenTotaal.be, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 – Afhalen bij BuitenlampenTotaal.be

1.     De afnemer dient de goederen vooraf via een van de standaard betaalmethoden te voldoen. Daarna kan de bestelling, nadat BuitenlampenTotaal.be een bericht heeft gestuurd dat de betaling en het artikel binnen zijn, worden afgehaald.

2.     Vooraf betaalde producten kunnen alleen afgehaald worden na overleg van een legitimatiebewijs en na afspraak met BuitenlampenTotaal.be.

 

Artikel 10 – Herroepingrecht bij levering van producten

1.     Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de afnemer.

2.     Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan BuitenlampenTotaal.be retourneren, conform de door BuitenlampenTotaal.be verstrekte instructies.

 

Artikel 11 - Kosten in geval van herroeping

1.     Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.     Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal BuitenlampenTotaal.be de aankoopsom, exclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, crediteren.

 

Artikel 12. Uitsluiting herroepingrecht

1.     Indien de afnemer niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door BuitenlampenTotaal.be alleen worden uitgesloten indien BuitenlampenTotaal.be dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.     Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:

o   a. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

o   b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

o   c. die snel kunnen bederven of verouderen;

o   d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop BuitenlampenTotaal.be geen invloed heeft;

o   e. voor producten welke zijn aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik.

o   f. voor producten die naar wens op kleur gemaakt zijn.

 

 

Artikel 13 – Verzuim/ontbinding

1.     Indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is BuitenlampenTotaal.be gerechtigd: de uivoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2.     In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de afnemer, zullen alle overeenkomsten met de afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij BuitenlampenTotaal.be de afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is BuitenlampenTotaal.be gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door de afnemer voldoende zeker is gesteld.

3.     Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 13.2 doet niet af aan de overige rechten van BuitenlampenTotaal.be op grond van de wet en de overeenkomst.

4.     Ingeval zich een gebeurtenis zich voordoet als bedoeld in 13.1 (I) of 13.2 (II) zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van BuitenlampenTotaal.be op de afnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van BuitenlampenTotaal.be op de afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is BuitenlampenTotaal.be gerechtigd de afgeleverde producten terug te nemen. In verband daarmee zullen BuitenlampenTotaal.be en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van de afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde BuitenlampenTotaal.be in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van het terughalen zijn voor de afnemer.

 

Artikel 14 – Conformiteit en garantie

1.     BuitenlampenTotaal.be staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.     Indien BuitenlampenTotaal.be producten aan de afnemer aflevert, die BuitenlampenTotaal.be van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik is gemaakt van derden, is BuitenlampenTotaal.be nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop BuitenlampenTotaal.be ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

3.     Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden. Doch uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door BuitenlampenTotaal.be na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door BuitenlampenTotaal.be in behandeling te worden genomen.

4.     Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

5.     Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

6.     BuitenlampenTotaal.be is niet aansprakelijk voor reparatiekosten welke zijn voortgevloeid uit ondeugdelijk gebruik van het product.

 

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

1.     Alle producten blijven eigendom van BuitenlampenTotaal.be, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die de afnemer krachtens enige overeenkomst aan BuitenlampenTotaal.be verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan de afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

2.     Voordat de eigendom van de producten op de afnemer is overgegaan, is de afnemer niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de producten waarvan BuitenlampenTotaal.be eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de afnemer/’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

3.     Indien en zolang BuitenlampenTotaal.be eigenaar van de producten is, zal de afnemer BuitenlampenTotaal.be onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal de afnemer BuitenlampenTotaal.be op BuitenlampenTotaal.be haar eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.

4.     Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal de afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom) rechten van BuitenlampenTotaal.be. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeven.

 

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

1.     Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle apparatuur, software, documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door BuitenlampenTotaal.be aan de afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij BuitenlampenTotaal.be of diens toeleveranciers, en de afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door BuitenlampenTotaal.be en de afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.     De afnemer is ermee bekend dat de producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van artikel 16 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van BuitenlampenTotaal.be of diens toeleveranciers kunnen bevatten en de afnemer verbindt zich alsdan deze producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

3.     Het is de afnemer niet toegestaan om op de producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de software te verwijderen, te wijzigen of de producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

4.     Het is BuitenlampenTotaal.be toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software.

5.     BuitenlampenTotaal.be verklaart dat naar beste weten de producten geen inbreuk maken op de in België geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan BuitenlampenTotaal.be zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De afnemer heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

 

Artikel 17 - Prijzen

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan BuitenlampenTotaal.be producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar BuitenlampenTotaal.be geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief BTW, Recupel en Bebat, echter exclusief verzendkosten, deze worden apart vermeld.

4.     Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor BuitenlampenTotaal.be geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor aflevering wijzigen, heeft BuitenlampenTotaal.be het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de afnemer door te berekenen. Dit zal tijdig door BuitenlampenTotaal.be bericht worden aan de afnemer. De afnemer heeft dan het recht op ontbinding of in standhouding van de overeenkomst.

5.     Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden BuitenlampenTotaal.be op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

 

Artikel 18 - Betaling

1.     De afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen de overeengekomen termijn aan BuitenlampenTotaal.be betalen. Alle betalingen zullen op een door BuitenlampenTotaal.be aan te wijzen bankrekening worden gedaan. In het geval dat bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten en met gepast geld. BuitenlampenTotaal.be beschikt niet over een kas.

2.     Alle aan de afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De afnemer is niet bevoegd tot verrekening. De afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingverplichting jegens BuitenlampenTotaal.be op te schorten.

3.     Indien op enig moment bij BuitenlampenTotaal.be gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van de afnemer, heeft BuitenlampenTotaal.be het recht, alvorens (verder) te presteren van de afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die BuitenlampenTotaal.be, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van BuitenlampenTotaal.be.

4.     Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van BuitenlampenTotaal.be op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

5.     De afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 5%.

6.     Indien de afnemer jegens BuitenlampenTotaal.be in verzuim is, is hij verplicht BuitenlampenTotaal.be de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 150,- Euro, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

7.     Indien BuitenlampenTotaal.be, nadat de afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

8.     De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de BuitenlampenTotaal.be te melden.

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.     BuitenlampenTotaal.be is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

2.     BuitenlampenTotaal.be is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit de overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

3.     Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van artikel 19, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van BuitenlampenTotaal.be te allen tijde beperkt tot 50% van de op grond van een overeenkomst door BuitenlampenTotaal.be aan de afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van BuitenlampenTotaal.be in de periode van 4 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

4.     Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van BuitenlampenTotaal.be (of van haar leidinggevend personeel), zal de afnemer BuitenlampenTotaal.be vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij BuitenlampenTotaal.be alle schade vergoeden die BuitenlampenTotaal.be lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

5.     BuitenlampenTotaal.be kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden, die middels een hyperlink vanaf de BuitenlampenTotaal.be website te benaderen zijn.

 

Artikel 20 – Overmacht

1.     Indien BuitenlampenTotaal.be door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2.     Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

3.     Ingeval van overmacht heeft de afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als BuitenlampenTotaal.be als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

4.     BuitenlampenTotaal.be zal de afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 21 – Verplichtingen van de afnemer

1.     De afnemer zal aan BuitenlampenTotaal.be alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van BuitenlampenTotaal.be benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

2.     De afnemer zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, software en van de door BuitenlampenTotaal.be te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.

3.     Indien is overeengekomen dat de afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

4.     Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van BuitenlampenTotaal.be staan of indien de afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft BuitenlampenTotaal.be het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van BuitenlampenTotaal.be in rekening te brengen.

 

Artikel 22 – Overdracht van rechten en verplichtingen

1.     Het is BuitenlampenTotaal.be toegestaan de in enige overeenkomst met de afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van BuitenlampenTotaal.be worden overgedragen zal BuitenlampenTotaal.be de afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. BuitenlampenTotaal.be is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

2.     De afnemer is niet gerechtigd zijn verplichtingen en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BuitenlampenTotaal.be.

 

Artikel 23 - Klachtenregeling

1.     BuitenlampenTotaal.be beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de BuitenlampenTotaal.be, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

3.     Bij BuitenlampenTotaal.be ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BuitenlampenTotaal.be binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 24 - Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen BuitenlampenTotaal.be en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

2.     Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter.